Este blog pretende ser el diario resumen de las salidas y viajes de sectamtb
Un grupo de mtbikers de Mallorca.

jueves, 21 de febrero de 2013

TAXES PER L’ÚS DE SA COMUNA DE BUNYOLA

Si fa uns dies fèiem referència a les noves taxes que ha creat el govern per utilitzar les finques publiques, avui toca a les que ha creat l’ajuntament de Bunyola per utilitzar la comuna. BOIB nº 192 del 22/12/ 2012


ENS HEM SALVAT PELS PELS,  sembla que anar amb bici, si no es una activitat organitzada, ara per ara, es gratis. Això si, si es una activitat organitzada per un NO Bunyoli, la cosa ja canvia.
Per cert, entenc que si hi ha una prova esportiva a cas garriguer, encara que sigui organitzada per un bunyoli,  els únics que podran pujar en cotxe fins allà, tant participants com a public en general, sense pagar seran els del poble.
En definitiva. Es senzillament una vergonya. Ni faig escalada, ni parapent, ni vaig a cavall, però considero que cobrar 10 o 20 € per practicar aquests esports  o cobrar als escolars per fer activitats didàctiques allà es infumable.


ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PER A L’EXECUCIÓ DEL PLA D’USOS DE SA COMUNA 
Article 4.- Tarifes
Les quotes que s’han de satisfer són les que s’indiquen a continuació en el quadre de tarifes d’aquesta Ordenança:

 1. Per a l'accés a l'entorn de Sa Comuna amb vehicle a motor i dret a aparcament: 6,00€/vehicle.
 2. Per acampar a la zona acotada de l'àrea recreativa de Sa Comuna: 3,00€/persona.
 3. Per a la utilització del refugi de l'àrea recreativa de Sa Comuna amb dret a llenya i zona de torrada:
6,00€/persona
1,00€/persona per a residents a Bunyola
 4. Per la realització d'excursions amb ànim de lucre a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola: 5,00€/persona participant.
 5. Per l'organització de proves esportives a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola: 1,00€/participant.
 6. Per la realització d'excursions a cavall a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola: 20,00€/cavall participant.
 7. Per la realització d'activitats didàctiques a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola. Tant aquelles que incorporin un acompanyant de l'Ajuntament de Bunyola, com les que no:
5,00€/persona per a grups de més de 5 persones
0,50€/alumne per a grups d'escolars
8. Per l'accés a l'entorn de Sa Comuna per a la realització d'escala, en qualsevol de les seves modalitats: 10,00€/ persona.
9. Per l'accés a l'entorn de Sa Comuna per a la realització de vol lliure, ja sigui en parapent o ultralleuger:
10,00€/persona.
10. Per la realització d'itineraris organitzats i acompanyats per un guia de l'Ajuntament de Bunyola:
Itineraris a peu: 10,00€/persona
Itineraris en bicicleta: 10,00€/persona
Itineraris a cavall: 30,00€/persona
 Article 5.- Normes de gestió.

1. Els interessats en gaudir de la utilització o realització d'alguna de les activitats descrites en aquesta Ordenança hauran de presentar a les oficines municipals la corresponent sol·licitud on s’expressi la utilització o realització de l'activitat que demanen i hauran d’adjuntar: fotocopia del DNI o NIF en vigor del responsable o entitat responsable amb una llista detallada, nom i DNI, dels participants en les activitats.
2. Els subjectes passius seran responsables del bon ús dels béns públics municipals, i en els supòsits de destrucció o deteriorament d’aquests béns públics estaran obligats al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció, reparació o restitució, les quals quedaran documentades a l’expedient que, i al efecte, s’instruirà, quedant obligat al subjecte passiu al dipòsit previ del import de la valoració provisional que recaigui.

Article 6.- Obligació al pagament.

1. L’obligació de pagament d'aquesta taxa neix en el moment de sol·licitar la utilització o la realització d'alguna de les activitats descrites a la present ordenança.
2. El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe a la recaptació municipal abans d'utilitzar o realitzar les activitats sol·licitades.

Article 7.- Exempcions i bonificacions.

1. S'estableix una bonificació del 100% en la taxa per a tots els residents al municipi de Bunyola en els següents supòsits:
a) Accés a l'entorn de Sa Comuna amb vehicle a motor i dret a aparcament.
b) Acampar a la zona acotada de l'àrea recreativa de Sa Comuna.
c) Realització d'excursions a cavall a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola.
d) L'accés a l'entorn de Sa Comuna per a la realització d'escala, en qualsevol de les seves modalitats.
e) L'accés a l'entorn de Sa Comuna per a la realització de vol lliure, ja sigui en parapent o ultralleuger.

2. S'estableix una bonificació del 50% en la taxa per a tots els residents al municipi de Bunyola per la realització d'itineraris organitzats i acompanyats per un guia de l'Ajuntament de Bunyola. Aquest itineraris podran ser a peu, amb bicicleta o a cavall.

3. S’estableix una bonificació del 100% en la taxa a aquelles entitats o associacions, sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes i figurin inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de l’Ajuntament de Bunyola, en els següents supòsits:
a) Organització de proves esportives a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola.
b) Realització d'excursions a cavall a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola.
c) L'accés a l'entorn de Sa Comuna per a la realització de vol lliure, ja sigui en parapent o ultralleuger.

4 comentarios:

Salvador Salas dijo...

El tema es que (encara) no els deixen cobrar per trepijar el carrer i no tenen pasta. Ja ens tocarà als bikers ja...

andreu dijo...

Idò ja saps Miquel,els disabtes,no facis sortides "organitzades" x sa comuna...bé...darrerament sa desorganitzan totes-soles..gent x aqui..gent x allà,uns q se perden..jiji...esteim salvats..

Rol dijo...

Nada que comentar. Mejor no abriré la boca no vallan a salir improperios.
Espero que no nos pillen meando o cagando en el monte.

un solleric dijo...

pagar per estar a un lloc comunal. no deixa d ser gràcios