Este blog pretende ser el diario resumen de las salidas y viajes de sectamtb
Un grupo de mtbikers de Mallorca.

domingo, 10 de noviembre de 2013

DE CAMINS. CAS BERGANTET.

AVUI TOCA UN TOSTON ¡¡¡

Ara ja fa un any que avisarem que pareixia imminent el tancament del camí de cas berganatet que ens permet connectar les baixades de sa comuna per  sa coma d’en bustante  amb la de sa coma gran.

Com darrerament s’està demostrant, els problemes per molt que passi el temps no es resolen per ells tots sols. Així que comença a ser hora de conscienciar a la gent de que hem de fer qualque cosa al respecte si no volem perdre aquest camí que també  ens permet connectar el Raiguer amb Bunyola.

CONSIDERACIONS  GENERALS

La llibertat de circular o desplaçar-se pel país així com a gaudir del medi ambient i la natura son drets recollits a la Constitució. Però Aquests drets topen amb un altre dret també recollit a la constitució (tot i de rang inferior, ja que està delimitat per la seva funció social ) que es el de la propietat privada i  que es concreta quan aquesta, exerceix la potestat que li atorga la legislació civil que permet el tancament de finques. Aquest conflicte, al nostre país, és resol  a traves dels camins públics ( A Alemanya, curiosament, s’estableix un dret de pas universal que nega el dret de tancar finques rustiques) i es per això que el manteniment dels camins públics es fonamental.
A falta de una legislació especifica de camins, la seva regulació l’hem d’anar traient d’altres lleis i de la jurisdisprudència.
Així a grans trets podem dir:
En base al art 339 del Codi civil, entenem que els camins públics son infraestructures i per tant, bens immobles  ( inventariables) públics.
Com a part del domini públic són: inalienables, inembargables i imprescriptibles, es a dir que no es poden vendre, no poden ser apropiats i no prescriuen, per tant encara que algú ocupi un camí durant anys la titularitat no canvia. Inclús havent desaparegut el seu traçat la figura jurídica persisteix i en qualsevol moment l’administració en pot tramitar la recuperació.
La titularitat i competència dels camins públics pot ser variada, des de l’estat en les zones de costa, als consells en camins considerats com a carreteres provincials, etc, però a nivell general segons l’art 74.1  del Reial decret Legislatiu  781/1986   és diu que son bens d’us públic local els camins i carreteres, places... de les quals sigui de la competència de l’entitat local. Al art 25.2 d) de la  Llei 7/1985 de bases de regim local s’estableix que els municipis  han d’exercir les seves competències en matèria de conservació de camins i vies rurals, per  tant podem considerar que de manera genèrica els camins son bens públics locals.   Per altre banda i en referència al anterior article esmentat hem d’entendre que  quan es fa referència a la  “conservació”  això també inclou garantir el us o servei públic del camí.
Ames a mes, no hem d’oblidar el deure de tota administració de defensar el seu patrimoni  i el interès general.

Per acabar hem de dir que segons la jurisdisprudència,  s’entén que els camins són públics si se n’acredita suficientment la possessió o l’ús públic. No es determinant el fet que no figurin al inventari de bens  del municipi o que estiguin inscrits al registre de la propietat com a privats.
Així entenem jurídicament com a  us públic d’un camí: l’ús immemorial d’aquest.

La recuperació d’ofici. Es la figura amb la que l’administració pot recuperar l’ús o possessió d’un camí públic, aquesta és una potestat administrativa de caràcter reglat no discrecional i es obligatori que l’Ajuntament l’exerceixi.
El procediment estableix que s’ha de requerir acord previ de la corporació municipal per donar inici a la via administrativa, acompanyat dels documents acreditatius de la possessió. ( sense perjudici de que si la usurpació te aparença de delicte es posi en coneixement de l’autoritat judicial )
L’acreditació de la possessió tal com defineix la jurisdisprudència (STS 7721/2005) no es necessària que sigui la de la  plena titularitat demanial, però si es exigible un principi de prova i aquest pot ser mitjançant: Documents, Cadastre, Inventari de bens, Inscripció en el registre de propietat i testimonis.


EL CAMI DE SA COMA D’EN BUSCANTE.

El camí de sa coma d’en Buscante, es un dels camins d’accés a la comuna de Bunyola (finca publica ) i parteix des del camí de sa Coma Gran( a ca na moragues) i arriba  fins al camí de sa penya des llamp ja dins la Comuna.
Es per tant un camí amb una clara  utilitat publica, ja que permet als habitants del poble de Bunyola accedir de la manera mes curta i senzilla a una zona concreta de la Comuna.
Per altre banda aquest mateix camí també es  el que serveix per donar accessibilitat al redol de cases que hi ha al començament de la coma d’en Buscante: Can Buscante, Can Morro, Cana Picarola i Cas Bergantet.
Com abans ja s’ha  esmentant aquest camí es el mes lògic i senzill per anar des d’aquestes cases fins al poble mes proper, que es Bunyola.
En l’actualitat, Can Buscante, Can Morro, Cana Picarola tenen accés rodat directa des de la carretera de Bunyola- Santa Maria, però aquest camí es de recent construcció tal com es pot veure a nombrosa cartografia antiga  (Mascaro Passarius, etc) ja que abans nomes hi havia una connexió amb l’antic camí  reial de Bunyola a Alaró que passava per Son Torrella.

Des de temps immemorials sempre s’ha pogut transitar lliurement per aquest camí, ja que les barreres per a vianants sempre han estat obertes i tothom sempre n’ha tingut consciencia del seu caràcter públic.

Ames a mes, hi ha nombrosa documentació que ho ha acredita i son una prova fefaent de la seva naturalesa com a camí públic.

CADASTRE
Segons Cadastre, el camí es la finca cadastral nº 9018 del polígon 3 de Bunyola amb referència cadastral  07010A003090180000SK  A la fitxa cadastral aquesta finca està definida com a via de comunicació de domini públic.


INVENTARI DE CAMINS DE BUNYOLA
Segons l'Inventari de Camins de Bunyola realitzat pel Consell de Mallorca.
El camí de sa coma d’en Buscante està inventariat com el nº 19 i a la fitxa d’aquest camí es citen  nombroses referències documentals sobre aquest.
Es tal l’evidencia del caràcter públic d’aquesta via que a la mateixa fitxa no es considera necessari obrir cap expedient d’investigació i nomes es recomana la seva inscripció al inventari de bens municipals.


TRAM DE CAS BERGANTET.
Recentment  la finca  de Cas Bergantet ha canviat de propietaris, i aquests, tot i que la informació que acredita que el camí es públic ja existia abans de la compra, han decidit impedir el lliure pas pel camí, Així han Tancat  les barreres i en el tram mes alt, estan intentant fer-lo desaparèixer omplint-lo  de branques  i pedres provinents del desmuntatge de  parets i marjades properes.

Així es manifesta una clara intencionalitat d’apropiar-se d’un be públic i d’impedir el lliure transit per aquest.

CONCLUSIONS

En base a les consideracions fetes, es pot afirmar clarament que el camí de sa coma d’en buscante es un camí públic que de sempre ha estat respectat i així ho entén la població en general.
Que existeixen proves documentals que també ho acrediten.

Per tant es un deure per part del ple de l’Ajuntament de Bunyola, vetllar per el “manteniment”  dels seus camins  i iniciar   l’expedient de recuperació d’ofici per restablir el lliure transit pel camí.


REFERENCIES:
- Informació general bestreta del llibre
“ En defensa dels camins públics”.  Consell de Mallorca . Autors varis5 comentarios:

tonimalsofrit dijo...

Amb jo fa feina un antic regidor d'urbanisme de l'ajuntament de Bunyola. Demà li mostraré el cas.

Jaume Kapax dijo...

Uep, si començas amb aquests temes tendràs per obrir un bloc nou.

Molt bona informació.

Unknown dijo...

Lo reproduzco en el foroMTB, como un hilo nuevo dentro de la zona de Baleares. Hay que dar a conocer a la mayor cantidad de gente posible este problema. No solo los ciclistas seremos los afectados, también senderistas que transitan por la zona. http://www.foromtb.com/index.php?threads/va-de-cierre-de-caminos-cas-bergantet.1071965/

Tete dijo...

Me vaig posar en contacte amb l'aparejador de l'Ajuntament de Bunyola i m'ha dit que ja han iniciat el proces per a recuperar el cami públic.

Esperem que així sigui!

mapes dijo...

molt be aixo pareix que comença a rodar.
ahir va sortir al diari balears que tambe en fe reso mitjançant el amics de la vall de coanegre.